1. Правила понашања запослених и странака се доносе због заштите здравља судија, запослених и странака. 

2. Правила се примењују почев од 11.05.2020. године и трајаће до проглашења престанка епидемије изазване вирусом COVID-19, а обухватају следеће:

1. О б а в е з е     з а п о с л е н и х 

Приликом уласка у зграду суда, сви запослени су дужи:

1. да прођу дезо баријеру (дезинфекциону заштиту обуће),
2. да изврше дезинфекцију руку (о чему води рачуна правосудни стражар, као и да запосленом испрска средство на руке асепсол средством),
3. да прођу безбедносни преглед (проласком кроз метал детектор врата, безбедносни скенер уређај)

Сви запослени који улазе у објекат у обавези су да носе личну хигијенску маску за заштиту прописно постављену на лицу а пожељно је и ношење заштитних хигијенских рукавица.

Уколико запослени који улази у објекат нема одговарајућа средства заштите, првенствено личну заштитну маску, или не жели да се подвргне хигијенској и безбедносној заштити, неће му бити омогућен улаз у зграду суда.

Приликом уласка у објекат код обављања хигијенских и безбедносних мера, запослени је дужан да се придржава прописаних мера о безбедном растојању – физичке дистанце, којa мора износити минимум 1,5 метара између две особе; свако ко се не придржава ове мере биће опоменут а у случају непоштовања ове мере биће му онемогућен улаз у објекат.

У шалтер сали, на шалтеру суда и поште обавезно ће се примењивати мере о прописаном растојању између запослених на шалтерима као и између странака у реду.

Препоручује се да запослени редовно проветравају свој радни простор (канцеларију, кабинет или судницу) природним путем – отварањем прозора, као и да сами дезинфекционим средством пребришу тастатуру (рачунар) и миш уз рачунар, као и свој радни сто.

Запослени су дужни да поштују препоруку о безбедној удаљености током свих радних активности, као и  о дозвољеном броју запослених у просторији са прописаном удаљеношћу.

Запослени су дужни да се у случају повишене температуре или здравствених проблема са сумњом на респираторне инфекције, јаве свом изабраном лекару. 

2. О б а в е з е     с т р а н а к а 

Приликом уласка странака у објекат, обавеза свих је:

1. да прођу дезо баријеру (дезинфекциону заштиту обуће),
2. да изврше дезинфекцију руку (о чему води рачуна правосудни стражар, као и да странци испрска средство на руке асепсол средством),
3. да прођу безбедносни преглед (проласком кроз метал детектор врата, безбедносни скенер уређај),
4. носе личну хигијенску маску за заштиту, која добро пријања на нос и уста,
5. носе заштитне хигијенске рукавице.

По уласку у објекат и проласку хигијенских и безбедносних мера странке су у обавези да изврше пријављивање на пријавници са одговарајућим документима (позив за суђење, лични идентификациони документ и да наведе разлог доласка у сл. Објекат суда).

Уколико странка улази у објекат а нема одговарајућа средства заштите, првенствено се мисли на ношење личне заштитне маске, или не жели да се подвргне хигијенској и безбедносној заштити, неће јој бити омогућен улаз у зграду суда.

Приликом уласка у објекат код обављања хигијенских и безбедносних мера, странка је дужна да се придржава прописаних мера о безбедном растојању – физичке дистанце, који мора износити минимум 1,5 метара између две особе; свако ко се не придржава ове мере биће опоменут а у случају непоштовања ове мере биће му онемогућен улаз у објекат.

На пријавници приликом евидентирања уласка странака, строго ће се примењивати мере држања физичке дистанце – безбедног растојања, прилико пријављивања на самој пријавници.

У шалтер сали, на шалтеру суда и поште обавезно ће се примењивати мере о прописаном растојању између запослених на шалтерима као и између странака у реду.

За странке које долазе у објекат а имају потребу за коришћењем тоалета, одређује се један тоалет у приземљу у десном делу зграде.

Улазак странка на суђење биће спроведен по приоритету и неопходности присуства на суђењу. Предност ће имати окривљени и браниоци као и друга лица која су судски позвана. Осталима, уколико нису стечени услови о безбедној удаљености, у договору са председником већа, неће бити омогућен улазак у судницу. У чекаоницама странке морају поштовати предвиђено безбедно растојање од минимум 1,5 метара.

3. Правила рада Службе правосудне страже, дела судске писарнице и Службе за техничке послове, противпожарну заштиту и безбедност и здравље на раду.

Правосудни стражари који су распоредом рада ангажовани на улазу у објекат или на пријавници, дужни су да се придржавају свих прописаних мера заштите, посебно, ношење личне заштитне маске, заштитних хигијенских рукавица.

Правосудни стражари су дужни да контролишу поштовање свих мера предвиђених овим Правилима и поступају у складу са њима.

У притворској јединици лице које је доведено из Завода за издржавање кривичних санкција мора имати заштитну личну маску, као и службена пратња лица којем је одређен притвор, о чему воде рачуна правосудни стражари

Сва лица (достављачи) морају имати заштитну личну маску и заштитне рукавице, што контролишу правосудни стражари.

Запослени на шалтерима судова и поште дужни су да се придржавају свих прописаних мера заштите, посебно, да носе личну заштитну маску, заштитне хигијенске рукавице.

Запослени на пословима одржавања хигијене у објекту, посебно у преподневној смени обавезни су да више пута у току радног дана коришћењем дезинфекционих средстава очисте простор на улазу, посебно улазна врата, све стаклене површине које се користе, пултове у шалтер сали, пулт пријавнице на улазу и тоалете. За одржавање простора користиће се санитарна и дезинфекциона средстава (натријум хипохлорит, алкохол и асепсол).

Запослени на пословима одржавања хигијене у објекту дужни су да:

-редовно допуњавају у дезо баријерама дезинфекциону течност за обућу, које се налази на улазу,

-врше редовно проветравање просторија природним путем – отварањем прозора.

-изврше чишћење и дезинфиковање сваке просторије на крају радног дана, посебно водећи рачуна о квакама, ручкама и тоалетима.